• Home
 • Декларация на управителя

Декларация на управителя

Декларация

ДЕКЛАРАЦИЯ

НА УПРАВИТЕЛЯ НА „ЕЛИСА-Е” ООД ЗА ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО, ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВОСЛОВНИТЕ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

С решение на Ръководството на дружеството е разработена и внедрена  ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО, ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА, съобразно изискванията на стандартите ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 и BS OHSAS 18001:2007.

С внедряването на ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ, ръководството на “ЕЛИСА – Е” ООД се ангажира да постигне:

 1. Високо организирана производствена дейност на продукти със засилена ориентация към клиента;
 2. Приобщаване към европейските принципи и практика на работа с участие на работниците и служителите;
 3. Строга финансова отчетност и контрол;
 4. Оптимална продуктова и пазарна структура;
 5. Налагане на услугите по инфраструктурни обекти, промишлено и гражданско строителство;
 6. Минимални разходи за единица продукция;
 7. Стимулиране на творческата активност;
 8. Спазване и поддържане на съответствието със законовите и други изисквания;
 9. Намаляване и предпазване на околната среда от замърсяване;

За да отговаря адекватно на изискванията за производствената дейност, качеството, пазара и условията на труд колективът трябва правилно да разбира политиката на ръководството и да приема задачите и отговорностите си мотивирано, за да допринася ефективно за постоянното развитие и подобрение. За тази цел трябва да се поддържа ефективна система за обучение на целия персонал без изключение. Всеки член на колектива трябва да има ясно дефинирани отговорности и правомощия, за да се създаде обстановка, способстваща развиване на инициативата и целенасочеността на усилията за подобряване на качеството и здравословните и безопасни условия на труд.

 1. Намаляване и овладяване на риска на работните места;
 2. Последователно провеждане на политиката за систематично поставяне на общи и конкретни цели, и тяхното ежегодно оценяване и актуализиране. Периодично, веднъж годишно да извършва прегледи на ефикасността на интегрираната система за управление
 3. Поддържане на политиката в областта на околната среда и здравето и безопасност при работа постоянно достъпни до обществеността.

Като резултат от успешното внедряване и прилагане на интегрираната системата Ръководството очаква:

 1. Убеденост на нашите клиенти в способностите на “ЕЛИСА – Е” ООД да доставя желаното качество и постоянно да го поддържа и подобрява;
 2. Задоволяване потребностите и интересите на дружеството като цяло и на работещите в него, чрез постигане и поддържане на желаното качество при оптимални разходи и постигане на положителен ефект от стопанската дейност на организацията, като управлява условията на труд и намалява неблагоприятните въздействия върху персонала;
 3. Удовлетворяване очакванията на Ръководството, обществото и персонала за високоефективна работа в дружеството и постоянно подобряване на качеството на продукта, и условията на труд;
 4. Стриктно спазване на законовите изисквания;
 5. Рисковете за здравословните и безопасни условия на труд в организацията непрекъснато да се оценяват, за да откриват и прилагат методи за поддържането им в границите, установени от законовите, обществените и фирмените изисквания. Информацията за тези изисквания, ръководството се ангажира да свежда своевременно до знанието на целия персонал и всички заинтересовани от дейността на организацията страни.
 6. Непрекъснато подобряване на процесите в Интегрираната система за управление.

С това свое изявление си позволяваме да изразим убедеността на Ръководството на “ЕЛИСА – Е” ООД  за съпричастност, коректност и творчество от целия персонал на дружеството при практическото реализиране и усъвършенстване на  ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО, ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВОСЛОВНИТЕ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД съгласно изискванията на стандартите ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 и BS OHSAS 18001:2007.

УПРАВИТЕЛ:

(инж. Емил Стоянов)