• Home
  • Елиса-Е

Начало

ЕЛИСА-Е ООД

ЕЛЕКТРО

  ЛАБОРАТОРЕН

    ИНЖЕНЕРИНГ

      СЕРВИЗ

        АБОНАМЕНТ

Дата на публикация: 27.08.2021 г.

Date of publication: 27.08.2021 г.

Дата на публикация: 18.09.2020 г.

Дата на публикация: 26.08.2021 г.

Date of publication: 26.08.2021 г.

Дата на публикация: 18.09.2020 г.

ЕЛИСА-Е ООД

Цялостно проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на обекти от енергийната инфраструктура

Цялостно проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на електропроводи и кабелни линии

Цялостно проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на подстанции

Акредитиран от Българската служба за акредитация орган за контрол от вида „C“ ЕЛИСАКОНТРОЛ, съгласно БДС EN ISO/IEC/17020:2012

ДЕЙНОСТ

  • Проучвателни, проектни и консултантски работи по изграждане на трафопостове и външни кабелни захранвания;
  • Доставка, монтаж, поддръжка и ремонт на електрически съоръжения и кабели за напрежение до и над 1000 V, на системи за контрол, защита, измерване и автоматизация, на кондензаторни уредби;
  • Пусконаладъчни и профилактични електролабораторни измервания, изпитвания и достоверен контрол на електрически машини, апарати и съоръжения Н.Н. и В.Н., откриване на кабелни повреди и ремонт на кабели;
  • Електролабораторни измервания и изпитвания за електробезопасност на машини и съоръжения, изпитвания на трансформаторно масло и диелектрични защитни средства;
  • Анализ на електропотреблението с цел оптимално, ефективно и икономично използване на електроенергията;
  • Курсове за обучение и изпити за всички квалификационни групи по ПБЗРЕН-1000 и ПБЗРЕУЕТЦЕМ в собствена учебна база или в съответната фирма.