• Home
  • ДЕКЛАРАЦИЯ от Ръководството на органа за контрол от вида С “Елисаконтрол” при “ЕЛИСА-Е” ООД

ДЕКЛАРАЦИЯ от Ръководството на органа за контрол от вида С “Елисаконтрол” при “ЕЛИСА-Е” ООД

ДЕКЛАРАЦИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ

от Ръководството на органа за контрол от вида С “Елисаконтрол”

при “ЕЛИСА-Е” ООД за политиката, целите и ангажиментите по отношение

 на качеството по изискванията на БДС EN ISO/ IEC 17020: 2012 и ILAC-P15:06/2014

 

Основен фактор в работата на  органа за контрол от вида С при “ЕЛИСА-Е” ООД е качеството на извършваният контрол за удовлетворяване изискванията на клиента.

Политиката по качеството на Органа за контрол от вида С е да внедри и поддържа системата за осигуряване на качеството, включително осигуряването на кадровите, материалните и финансови ресурси за осъществяването й.

Основните цели и ангажименти за запазване на доброто име на Органа за контрол и  Дружеството пред клиентите са:

– Компетентна работа при спазване изискванията на нормативните актове и използване на методи и процедури за контрол;

– Безпристрастност при дейностите по контрол, управление на конфликти на интереси и гарантиране ефективността на своите дейности по контрол;

– Еднозначност на резултатите от контрола постинати чрез висококвалифициран персонал, и съвременна апаратура;

– Спазване на сроковете и поетите ангажименти, без това да се отразява на качеството на изпълнението;

– Опазване на професионална тайна;

– Коректно разглеждане на постъпилите жалби и възражения;

– Мотивиране на сътрудниците чрез непрекъснато повишаване на квалификацията и взаимоизгодно заплащане;

– Компетентност на персонала чрез планирани обучения;

– Приемливо съотношение цена/услуга.

С настоящото Ръководството на Органа за контрол от вида С “Елисаконтрол” при “ЕЛИСА-Е” ООД  декларира, че цялостната  дейност по изпълнение на възлагания му контрол се определя от целите и ангажиментите, които си поставя по отношение на качеството.

Обхватът на тези цели и ангажименти ще се разширява с цел достигане на по-високо ниво на качеството при контрол.

                       Ръководител на ОК С „Елисаконтрол:  

                                                                                      /инж.Зоя Цветанова/