• Home
  • Орган за контрол

Орган за контрол

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ

Органът за контрол „Елисаконтрол” е създаден като самостоятелно звено в структурата на „ЕЛИСА-Е” ООД, от вид С и извършва контрол от първа страна, контрол от втора страна или от двата вида, съгласно акредитираната си дейност и e на пряко подчинение на Управителя.

Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V

Съпротивление на защитни заземителни уредби.
Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби.

Електрически машини - ел. двигатели до и над 1000V

Съпротивление на изолация на намотки
Активно съпротивление на намотки

Кабели, електрически табла, апарати, шини до и над 1000 V

Съпротивление на изолация

Силови трансформатори до и над 1000 V

Съпротивление на изолация на намотки
Активно съпротивление на намотки
Контрол с повишено променливо напрежение до 50кV

Разпределителни уредби, прекъсвачи, разединители, вентилни отводи, шини до и над 1000V

Съпротивление на изолация
Контрол с повишено променливо напрежение до 50 кV

Кабелни и въздушни електропроводи до 20kV

Съпротивление на изолация
Контрол с повишено постоянно напрежение

Електроизолационно масло до и над 1000 V

Пробивно напрежение с промишлена честота

Електрозащитни средства до и над 1000 V

Електрическа якост на изолацията  чрез повишено променливо напрежение на:
– Изолиращи щанги;
– Изолиращи и токоизмервателни  клещи;
– Изолационни щанги за преносими заземители;

– Диелектрични килимчета
– Изолиращи плочки;

Електрическа якост на изолацията  чрез повишено променливо напрежение и праг за напрежение на:
– Указатели за напрежение;
– Указатели за проверка съвпадение на фази;

Електрическа якост на изолацията  и ток на утечка чрез повишено променливо напрежение на:
– Диелектрични ръкавици, боти, галоши и ботуши.

Токови измервателни трансформатори до и над 1000 V

Съпротивление на изолация

Контрол с повишено променливо напрежение до 50кV

Напреженови измервателни трансформатори до и над 1000 V

Съпротивление на изолация
Контрол с повишено променливо напрежение до 50кV

Електрически уредби и съоръжения до 1000 V

Импеданс на контура „фаза-защитен проводник”

Защитни прекъсвачи:
– ток на задействане;
– съпротивление на предпазно заземление;
– време на изключване;
– допирно напрежение.