• Home
  • Дейност

Дейност

ДЕЙНОСТ

  • Проучвателни, проектни и консултантски работи по изграждане на трафопостове и външни кабелни захранвания;
  • Доставка, монтаж, поддръжка и ремонт на електрически съоръжения и кабели за напрежение до и над 1000 V, на системи за контрол, защита, измерване и автоматизация, на кондензаторни уредби;
  • Пусконаладъчни и профилактични електролабораторни измервания, изпитвания и достоверен контрол на електрически машини, апарати и съоръжения Н.Н. и В.Н., откриване на кабелни повреди и ремонт на кабели;
  • Електролабораторни измервания и изпитвания за електробезопасност на машини и съоръжения, изпитвания на трансформаторно масло и диелектрични защитни средства;
  • Анализ на електропотреблението с цел оптимално, ефективно и икономично използване на електроенергията;
  • Курсове за обучение и изпити за всички квалификационни групи по ПБЗРЕН-1000 и ПБЗРЕУЕТЦЕМ в собствена учебна база или в съответната фирма.