02/99 71 028 02/99 71 029
     факс 02/99 71 024

          Електро
        Лабораторен
      Инжинеринг
    Сервиз
  Абонамент

Elisa-E

В качеството на услугите е нашият престиж

  

Изтегли от тук !Елиса - Е

contentimage2Акредитиран орган за контрол от вида "C" от българската служба за акредитация

ЕЛИСАКОНТРОЛ (ISO/IEC/17020)

Сертификати

 - Проектиране и изграждане на електрически уредби
 - Достоверен контрол на изпитания на електрически машини и електрически   съоражения до и над 1000V
 -  Ел. измервания по безопасност на труда
 - Откриване на кабелни повреди и ремонт на кабели
 - Курсове и изпити по Електробезопасност


Политика по качеството

contentimage3ДЕКЛАРАЦИЯ
от Ръководството на органа за контрол от вида С “Елисаконтрол”
при “Елиса-Е”  ООД
за политиката, целите и ангажиментите по отношение на качеството
        Основен фактор в работата на  органа за контрол от вида С “Елисаконтрол” при “Елиса-Е” ООД е качеството на извършваният контрол.
    Политиката на Органа за контрол  от вида С е да внедри и поддържа система за осигуряване на качеството, включително осигуряването на кадровите, материалните и финансови ресурси за осъществяването й.
Основните цели и ангажименти за запазване на доброто име на Органа за контрол и  Дружеството пред клиентите са:
- Компетентна работа при спазване на законовите и нормативните документи;
- Еднозначност на резултатите от контрола постигнати чрез висококвалифициран персонал, съвременни и калибрирани технически средства;
- Спазване на сроковете и поетите ангажименти;
- Опазване на професионална тайна;
- Коректно разглеждане на постъпилите рекламации и възражения;
- Повишаване квалификацията на личния състав чрез обучение по системата за управление, процедури по качеството, нормативни документи и технически средства;
- Мотивиране на сътрудниците чрез взаимно-изгодно заплащане;
- Приемливо съотношение цена/услуга.
С настоящото Ръководството на Органа за контрол от вида С “Елисаконтрол” при “Елиса-Е” ООД  декларира, че цялостната  дейност по изпълнение на възлагания му контрол се определя от целите и ангажиментите, които си поставя дружеството по отношение на качеството.
Обхватът на тези цели и ангажименти ще се разширява с цел достигане на  по-високо ниво на качеството при контрол.

Изтегли от тук !


Дейност

contentimage2Проучвателни, проектни и консултантски работи по изграждане на трафопостове и външни кабелни захранвания;
Доставка, монтаж, поддръжка и ремонт на елек­трически съоръжения и кабели за напрежение до и над 1000 V, на системи за контрол, защита, измерване и автоматизация, на кондензаторни уредби;

Пусконаладъчни и профилактични електролаборатор­ни измервания, изпитвания и достоверен контрол на електрически машини, апарати и съоръжения НН и ВН, откриване на кабелни повреди и ремонт на кабели;

Електролабораторни измервания и изпитвания за електробезопасност на машини и съоръжения, из­питвания на трансформаторно масло и диелектрични защитни средства;                                                                                                        Прочети още